*Citaat Friedrich Nietzsche Duits dichter en filosoof 

Veel gestelde vragen

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te komen. Vaak zal die verplichting zijn dat er nog iets betaald moet worden, maar het kan ook voorkomen dat men wordt aangemaand om iets te doen of om juist iets na te laten.

Moet ik een aanmaning altijd per aangetekende post versturen?

Nee, maar de wet legt de bewijslast bij de verzender van de aanmaning. Waar het om gaat is dat de eiser aannemelijk maakt dat hij de aanmaningen heeft verzonden en de andere partij die heeft ontvangen. In de praktijk wordt dit al aangenomen wanneer er meerdere aanmaningen verzonden zijn en niet retour zijn ontvangen.

Als u zelf de eiser bent is het verstandig om een aanmaning aangetekend of per fax te versturen en het faxbewijs te bewaren.

Wanneer is een factuur opeisbaar?

Een vordering wordt opeisbaar wanneer de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Als er geen betalingstermijn is overeengekomen is een factuur opeisbaar dertig dagen na ontvangst van de factuur. Om vervolgstappen te kunnen nemen tegen een niet betalende debiteur (schuldeiser), zal de debiteur in juridische termen ‘in verzuim' moeten komen te verkeren.

Wanneer is een schuldenaar in verzuim?

Om vervolgstappen te kunnen nemen tegen een niet betalende debiteur (schuldeiser), zal de debiteur in juridische termen ‘in verzuim' moeten komen te verkeren. Dat wil zeggen dat min of meer komt vast te staan dat de schuldenaar zijn (betalings)verplichting niet nakomt.

En om staan van ‘verzuim' te geraken schrijft de wet voor dat een schuldenaar ‘in gebreke' moet zijn gesteld. Dit houdt in dat de schuldenaar alsnog in de gelegenheid moet worden gesteld om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit is wat er feitelijk gebeurt door een aanmaning te sturen.

Het verzuim treedt ook in wanneer een schuldenaar kenbaar maakt dat hij niet tot nakoming van zijn verplichtingen zal overgaan of wanneer nakoming in het geheel niet meer mogelijk zal zijn.

Welke kosten mag een incassobureau een schuldenaar in rekening brengen?

In principe kan de vordering enkel worden verhoogd met het bedrag dat u ofwel aan buitengerechtelijke kosten met de schuldeiser bent overeengekomen, dan wel het bedrag dat volgens een bepaalde staffel (het zogenaamde Rapport Voorwerk II) in rekening mag worden gebracht.

Alle overige kosten worden geacht onderdeel uit te maken van deze buitengerechtelijke kosten. Enkel de leges (bijvoorbeeld de kosten voor het opvragen van een uittreksel uit de Kamer van Koophandel) mogen extra in rekening worden gebracht.

Wat zijn buitengerechtelijke kosten en hoe worden ze vastgesteld?

Buitengerechtelijke kosten zijn een soort schadevergoeding voor de redelijke werkzaamheden die tot doel hebben om u als schuldenaar vóór het starten van een gerechtelijke procedure tot betaling te bewegen. Het kan dan gaan om werkzaamheden die de schuldeiser zelf heeft moeten verrichten, maar het kan ook gaan om werkzaamheden van een incassobureau of deurwaarder.

Contact                                                                               Algemene Voorwaarden                            HERAKLES-Incasso

Over HERAKLES-Incasso                                                 Privacy Statement                                       Postbus 30

Pre-incasso                                                                         Disclaimer                                                    9244ZN Beetsterzwaag

Veel gestelde vragen