Tarieven en Algemene voorwaarden van HERAKLES Incasso
(Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-07-2019 of
later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)


Algemene Voorwaarden
Onderdeel van deze algemene voorwaarden vormen de tarieven zoals opgenomen
in de bijlage ‘tarieven’.


1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een
onderdeel van alle door HERAKLES Incasso. gedane aanbiedingen. Met HERAKLES Incasso gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Afwijking                                                                                                                                     of wijziging van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.
De opdrachtgever die een opdracht heeft gegeven ten behoeve van of voor
rekening van een derde staat hoofdelijk in voor de nakoming van de
verplichtingen van die derde.
2 TOT STANDKOMING
1. Een overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat HERAKLES Incasso de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of bij ontbreken daarvan ,
nadat HERAKLES Incasso met de werkzaamheden ten grondslag liggende aan de
overeenkomst feitelijk is aangevangen.
3 TERMIJNEN EN GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen.
2. De (persoons-)gegevens die via de sites van HERAKLES Incasso. aan HERAKLES Incasso
worden verstrekt , worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte
gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan
derden ter beschikking gesteld.
4 OPDRACHT                                                 

 Opdrachtgever verleent HERAKLES Incasso een volmacht om namens haar de
openstaande vordering bij debiteur te incasseren.
2. De opdrachtgever draagt zorg voor de volledigheid van het dossier bij HERAKLES Incasso                                                                                                                 

en staat in voor de juistheid van de bewijsstukken.
3. HERAKLES Incasso maakt van alle ontvangen stukken een digitale scan.
Originele stukken worden niet door HERAKLES Incasso bewaard.
5 INCASSO
1. HERAKLES Incasso levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer
gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald
incassoresultaat.
2. Na het verstrekken van de opdracht door opdrachtgever zal HERAKLES Incasso
zo spoedig mogelijk, indien mogelijk nog dezelfde dag, doch binnen 2
werkdagen de opdracht in behandeling nemen.
Opdrachtgever ontvangt hiervan een bevestiging, binnen uiterlijk 2 werkdagen.
Ook indien extra documentatie dient te worden aangeleverd of de opdracht niet                                                                                                                                       

in in behandeling wordt genomen door HERAKLES Incasso, dan ontvangt
opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging.
3. De debiteur zal altijd op een correcte en fatsoenlijke manier benaderd worden.
In de correspondentie van HERAKLES Incasso naar debiteur staat duidelijk
vermeld bij welke behandelaar zij met eventuele vragen terecht kan.
4.. Wanneer opdrachtgever HERAKLES Incasso verzoekt een vordering te
incasseren , machtigt zij HERAKLES Incasso in haar naam alle benodigde
incassomaatregelen te treffen die naar inzicht van HERAKLES Incasso
noodzakelijk zijn.
Deze machtiging houdt onder meer in;
a) Het schriftelijk en telefonisch benaderen van de debiteur;
b) Het in rekening brengen van rente en kosten namens de opdrachtgever;
c) Het ontvangen van gelden;
d) Het treffen van gelet op de omstandigheden van het geval een redelijke
betalingsregeling.
e) Het geven van gelet op de omstandigheden van het geval redelijk uitstel
van betaling aan de debiteur.
5. Het is HERAKLES Incasso toegestaan om bij de uitvoering van een overeenkomst
gebruik te maken van derden. Dit gebeurt pas na toestemming van de opdrachtgever.
6 GEÏNCASSEERDE BEDRAGEN
1. Onder geïncasseerde bedragen worden de bedragen verstaan die tijdens de
bemiddeling , bij HERAKLES Incasso zijn betaald.
2. Onder geïncasseerde bedragen worden tevens de bedragen verstaan die
tijdens de bemiddeling rechtstreeks aan opdrachtgever zijn betaald.
Betalingen die door opdrachtgever ontvangen worden, op dezelfde dag dat de
vordering bij HERAKLES-Incasso. is ingediend, zijn daaronder uitdrukkelijk
inbegrepen.
3. Betalingen die rechtstreeks door opdrachtgever worden ontvangen, dient
opdrachtgever op de dag van ontvangst aan HERAKLES-Incasso door te geven.
4. HERAKLES-Incasso baseert de hoogte van de incassokosten op basis van de Wet
Normering Buitengerechtelijk Incassokosten, boek 6 BW. HERAKLES-Incasso.
berekent voor zowel particuliere als zakelijke debiteuren hetzelfde tarief aan
incassokosten; max. 15% met een minimum van € 40.
5. Wordt de incassozaak in een gerechtelijke procedure vervolgd, altijd pas na
toestemming opdrachtgever, dan wordt er provisie gerekend. Tevens worden
alle andere kosten zoals griffierecht, onderzoeken, deurwaarderskosten,
informatiekosten aan opdrachtgever doorbelast. Uiteraard zal er geprobeerd
worden deze kosten zoveel mogelijk op debiteur te verhalen.
6. Alle ontvangen betalingen, door HERAKLES-Incasso of door ingeschakelde
derden strekken altijd allereerst ter voldoening van bij debiteur in rekening
gebrachte incassokosten & eventueel gemaakte kosten bij/door derden.
7. Betalingen door de debiteur van opdrachtgever aanHERAKLES-Incasso  worden
geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surceance of
faillissement van HERAKLES-Incasso. Bij faillissement zijn de verrichte betalingen
gegarandeerd veilig omdat deze via een stichting derdengelden verlopen.

7 EINDE OPDRACHT
1.HERAKLES-Incasso zal voor opdrachtgever ontvangen bedragen eventuele
kosten overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven IBAN nummer.
2. Nadat de algehele betaling is ontvangen of nadat is vastgesteld dat er geen
verder incassoresultaat te behalen valt, wordt het dossier binnen 5
werkdagen financieel afgewikkeld. 3. Indien er betalingen in het dossier zijn gedaan

dan ontvangt opdrachtgever
hiervan een heldere en overzichtelijk overzicht.
8 AANSPRAKELIJKHEID
1. De buitengerechtelijke- en gerechtelijke incasso geschiedt geheel voor
rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HERAKLES-Incasso
voor aanspraken van derden ter zake van onrechtmatige daad of
wanprestatie, voortvloeiende uit de incasso opdracht.
9 OVERMACHT
1. In geval van overmacht waaronder wordt begrepen storing in het bedrijf ,
breuk aan apparatuur, brand, staking of verhindering als gevolg van
overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun
verplichtingen jegens HERAKLES-Incasso , is HERAKLES-Incasso. gerechtigd de
werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht
opleverende omstandigheden, dan wel de overeenkomst te annuleren. In
beide gevallen kan de opdrachtgever geen aanspraak op schade vergoeding
maken.
10 GESCHILLEN EN KLACHTEN
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de behandeling van haar dossier of
zich anderszins onheus bejegend voelt , kan opdrachtgever zich hiervoor
richten tot haar vaste contactpersoon/behandelaar. De betreffende
medewerker zal proberen de klacht op te lossen.
Mocht opdrachtgever zich niet kunnen vinden in de uitkomst hiervan dan kan
zij een klacht indienen bij de directie. Deze zal de klacht conform de
klachtenprocedure van HERAKLES-Incasso in behandeling nemen.


Tarieven
Alle incasso opdrachten worden in het minnelijke traject op basis van No Cure No
Pay behandeld. Het indienen van incasso opdrachten is kosteloos. Er worden dus
geen bureau- of dossierkosten in rekening gebracht. En ook zijn er geen
abonnementskosten van toepassing.
Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw.
Bent u BTW plichtig dan mogen wij, conform de wet incassokosten, de btw over de
incassokosten niet bij debiteur in rekening brengen. Deze wordt bij een geslaagde
incasso opdracht, achteraf met u verrekend. Aangezien u deze btw kunt
terugvorderen, vormt dit voor u verder geen kostenpost.
Onderzoekskosten, zoals uittreksels kamer van koophandel, adresonderzoeken, etc.
worden door HERAKLES-Incasso nooit aan de opdrachtgever doorberekend.
Pre incasso traject
Voorafgaande aan het minnelijk traject kan er een pre incasso brief aan de debiteur
verstuurd worden. In dit traject worden geen kosten bij de debiteur in rekening
gebracht. Deze wordt slechts vriendelijk verzocht rechtstreeks aan de opdrachtgever
te voldoen.
Het versturen van de pre incasso brief verzorgt HERAKLES-Incasso geheel gratis, doch onder
onderstaande voorwaarden.
Voorwaarden pre incasso traject
- Opdrachtgever dient de opdracht zelf online via de website van HERAKLES-Incasso in.
- Er wordt door HERAKLES-Incasso een laatste kosteloze aanmaning (pre incasso) verstuurd naar
debiteur op het briefpapier van HERAKLES-Incasso.;
- De pre incasso brief is gratis en dus inclusief brief, envelop en portokosten.
- De pre incasso voldoet aan de wettelijke eisen;
- De werkzaamheden van HERAKLES-Incasso beperken zich in dit traject tot het slechts versturen van
1 brief;
- De debiteur wordt verzocht rechtstreeks aan opdrachtgever te betalen;
- Debiteur dient zich bij vragen cq kwesties rechtstreeks te richten tot opdrachtgever;
- Door HERAKLES-Incasso worden in dit stadium geen betalingsafspraken of regelingen met debiteur
getroffen;
- Indien een betaling binnen de hieronder genoemde termijn wordt ontvangen dan
dient opdrachtgever dit zelf online te melden;
- Wanneer de betaling binnen de hieronder gestelde termijnen  gemeld wordt,
dan wordt het dossier kosteloos gesloten.
- Indien geen betaling door de opdrachtgever wordt gemeld dan wordt de pre incasso
opdracht automatisch omgezet in een incasso opdracht, waarbij de tarieven en
voorwaarden van het minnelijke en eventueel het gerechtelijke traject van toepassing
zijn;
- Aan zakelijke debiteuren wordt een brief verstuurd met een betalingstermijn van 7 dagen (kalenderdagen, geen werkdagen), betaling door debiteur dient binnen 10dagen door de opdrachtgever zijn gemeld, op dag 11 wordt een incassobrief verstuurd;
- Aan particuliere debiteuren (consumenten) wordt een brief verstuurd met een betalingstermijn van 15 dagen (kalenderdagen, geen werkdagen), betaling door debiteur dient binnen 17 dagen door de opdrachtgever te zijn gemeld, op dag 18 wordt een incassobrief verstuurd;
- Om dit traject gratis te kunnen blijven aanbieden kan van bovengenoemde voorwaarden niet worden afgeweken.


Tarieven minnelijk incasso traject
Bij debiteur brengen wij namens u incassokosten + rente in rekening.
----------------------------------------------
Afrekening bij volledige betaling;
U ontvangt hoofdsom +/+ rente.
Afrekening bij gedeeltelijke betaling;
U ontvangt het geïncasseerde bedrag -/- de bij debiteur in rekening gebrachte
incassokosten.
Afrekening wanneer er niets is betaald;
Na het minnelijk traject ontvangt u een voorstel wat u met het dossier wilt doen. Op
dat moment kunt u het dossier kosteloos laten sluiten.
U ontvangt dan niets maar u hoeft ook niets te betalen, no cure no pay.
----------------------------------------------
Annuleert de opdrachtgever de opdracht tussentijds dan wordt 15%, berekend over
de hoofdsom, in rekening gebracht.
Tarieven gerechtelijk incasso traject
Voordat een gerechtelijk traject opgestart wordt, dient hiervoor nadrukkelijk
toestemming door de opdrachtgever gegeven te worden. Indien opdrachtgever geen
gerechtelijk traject wilt inzetten dan kan het dossier na het minnelijk incassotraject
kosteloos stopgezet worden.
Een gerechtelijk traject brengt kosten en een kostenrisico met zich mee. No
cure no pay is in deze fase alleen van toepassing op de provisie en
incassokosten. En dus niet op de proces- en executiekosten.
Alvorens tot dagvaarding over te gaan wordt een voorschot gevraagd voor de
proceskosten. Na het behalen van het vonnis zal Bill tot executie hiervan over laten
gaan; er zal beslag gelegd worden bij debiteur door onze deurwaarder. De
executiekosten zijn niet opgenomen in het voorschot. Doorgaans kunnen alle gemaakte proces- en executiekosten meegevorderd- en
verhaald worden op de debiteur.
----------------------------------------------
Afrekening bij volledige betaling;
U ontvangt hoofdsom +/+ rente +/+ voorschot -/- provisie
Afrekening bij gedeeltelijke betaling;
U ontvangt het geïncasseerde bedrag -/- gemaakte kosten door derden die niet
verhaald zijn, rekening houdend met het betaalde voorschot -/- incassokosten -/-
toegewezen salaris gemachtigde -/- provisie.
NB Incassokosten, salaris gemachtigde & provisie worden alleen verrekend op het
moment dat na aftrek van de gemaakte kosten door derden, nog een positief saldo
overblijft.
Afrekening wanneer er niets is betaald;
De gemaakte kosten door derden die niet verhaald zijn, rekening houdend met het
betaalde voorschot worden aan u doorberekend.
----------------------------------------------
Over de geïncasseerde hoofdsom wordt in het gerechtelijk traject 10% provisie
berekend.
Annuleert de opdrachtgever de opdracht tussentijds dan wordt 15%, berekend over
de hoofdsom, in rekening gebracht alsmede de door derde partijen daadwerkelijk
gemaakte kosten.
Wordt er een schikking overeengekomen dan worden de incassokosten die in de
dagvaarding bij de debiteur in rekening zijn gebracht bij een betaling met het
schikkingsbedrag verrekend, alsmede het salaris gemachtigde zoals in de
dagvaarding vermeld en provisie indien van toepassing.
Bij serieus verweer wordt uw zaak door een ervaren (externe) jurist behandelt. Het
opstellen van de dagvaarding, conclusies, aktes, etc. geschiedt dan op basis van
uurtarief, deze kosten zijn niet verhaalbaar op debiteur. U wordt hiervan vooraf op de
hoogte gesteld en tevens wordt hiervoor een voorschot gevraagd.
Tarieven executie traject
Wanneer u bij HERAKLES-Juristen  een vonnis aanlevert ter uitwinning (betekening/executie) dat door
een andere partij (bijvoorbeeld rechtsbijstand verzekering, advocaat, etc.) bij de
rechtbank is behaald. Dan gelden hiervoor de tarieven als bij een gerechtelijk
incasso traject. Met uitzondering van de provisie, deze bedraagt in dergelijke gevallen
20%

Contact                                                                               Algemene Voorwaarden                            HERAKLES-Incasso

Over HERAKLES-Incasso                                                 Privacy Statement                                       Postbus 30

Pre-incasso                                                                         Disclaimer                                                    9244ZN Beetsterzwaag

Veel gestelde vragen